11

Tesla

1
2

Tổng chất lượng: 2 bộ

Tesla Model X&S

Hồng Kỳ

1

OEM:Tesla Tên dự án: Model X&S

Tổng chất lượng: 15 bộ Năm: 2018-2019

OEM:Hồng KỳTên dự án: EV16

Tổng chất lượng: 1Đặt năm: 2019

GM ALPHA2

2
3
4
13
12
14

OEM:GM Tên dự án: ALPHA2 Tổng chất lượng: 22 Bộ Năm:2019