Gia công CNC đề cập đến gia công kim loại bằng các công cụ gia công CNC, Gia công CNC là một cách sản xuất kim loại trong đó thiết lập mã điều khiển máy móc trong quá trình sản xuất.Dịch vụ gia công CNC của TTM áp dụng phương pháp chế tạo trừ, nghĩa là vật liệu được loại bỏ trong quá trình sản xuất, điều này ngược lại với sản xuất bồi đắp (chẳng hạn như in 3D).Dịch vụ gia công CNC của TTM sử dụng công nghệ sản xuất mới nhất để cung cấp các chức năng phay và tiện nhằm đảm bảo kết quả tốt cho gia công có độ chính xác cao.